سلطان ساوالان

در این وبلاگ به کمک چند تن از دوستان دانشجو اطلاعات مفیدی در خدمت شما قرار خواهیم داد

انگلیسی تلفظ معنی انگلیسی تلفظ معنی   صفحه 130 - - ادامه 131 - -   traditionally trə'dıʃənəl مرسوم advantage əd'væntıdʒ مزیت   functions 'fʌŋkʃən کارکرد labor 'leıbər کار   most məʋst بیشترین more mɔ:r بیشتر   familiar fə'mıljər آشنا economic i:kə'nɒmık اقتصادی   medium 'mi:dıəm واسطه unit 'ju:nıt واحد   exchange ıks'tʃeındʒ مبادله plac pleıs مکان   serve sɜ:rv بکار رفتن price praıs نرخ   store stɔ:r انبار-ذخیره fruit fru:t سود   purchase 'pɜ:rtʃəs خرید growth grəʋɵ رشد   deferred dı'fɜ:rd دیرفرست hence hens یعنی   could kʋd, kəd می توانست recognize 'rekəg,naız شناختن   considered kən'sıdərd سنجیده measure 'meʒər اندازه   say seı اظهار income 'ınkəm جریان   medium 'mi:dıəm متوسط easily 'i:zəlı سبک   seller 'selər فروشنده losses 'lɔ:sız ضایعات   accept æk'sept پذیرفتن calculate 'kælkjə,leıt محاسبه کردن   payment 'peımənt پرداخت-قسط commonly 'kɒmənlı عموما   transactions træn'sækʃənz معاملات صفحه 132 - -   صفحه 131 - - typical 'tıpıkəl نوعی   generally 'dʒenərəlı عموما budget 'bʌdʒıt بودجه   fact fækt عمل anticipate æn'tısə,peıt پیش بینی کردن   resort ri:'sɔ:rt مراجعه another ə'nʌðər دیگر   barter 'bɑ:rtər داد و ستد کالا compare kəm'peər مقایسه کردن   wash wɒʃ پاک کردن shop ʃɒp خریدن   direct də'rekt, مستقیم value vælju بها   shoemaker 'ʃu:,meıkər کفاش important ım'pɔ:rtənt مهم   want wɒnt حاجت purchase 'pɜ:rtʃəs خریداری   obtain əb'teın حاصل کردن aside ə'saıd جداگانه   dozen 'dʌzən دوازده عدد meantime 'mi:ntaım ضمائم   glasses 'glæsız عینک purchase 'pɜ:rtʃəs خرید   seek si:k جستجو کردن which wıtʃ کدام   pair peər جفت nominal 'nɒmənəl کم قیمت   must mʌst فرض account ə'kaʋnt حساب   each i:tʃ هریک spend spend خرج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

لغات تلفظ معنی

انگلیسی تلفظ معنی انگلیسی تلفظ معنی   صفحه 130 - - ادامه 131 - -   traditionally trə'dıʃənəl مرسوم advantage əd'væntıdʒ مزیت   functions 'fʌŋkʃən کارکرد labor 'leıbər کار   most məʋst بیشترین more mɔ:r بیشتر   familiar fə'mıljər آشنا economic i:kə'nɒmık اقتصادی   medium 'mi:dıəm واسطه unit 'ju:nıt واحد   exchange ıks'tʃeındʒ مبادله plac pleıs مکان   serve sɜ:rv بکار رفتن price praıs نرخ   store stɔ:r انبار-ذخیره fruit fru:t سود   purchase 'pɜ:rtʃəs خرید growth grəʋɵ رشد   deferred dı'fɜ:rd دیرفرست hence hens یعنی   could kʋd, kəd می توانست recognize 'rekəg,naız شناختن   considered kən'sıdərd سنجیده measure 'meʒər اندازه   say seı اظهار income 'ınkəm جریان   medium 'mi:dıəm متوسط easily 'i:zəlı سبک   seller 'selər فروشنده losses 'lɔ:sız ضایعات   accept æk'sept پذیرفتن calculate 'kælkjə,leıt محاسبه کردن   payment 'peımənt پرداخت-قسط commonly 'kɒmənlı عموما   transactions træn'sækʃənz معاملات صفحه 132 - -   صفحه 131 - - typical 'tıpıkəl نوعی   generally 'dʒenərəlı عموما budget 'bʌdʒıt بودجه   fact fækt عمل anticipate æn'tısə,peıt پیش بینی کردن   resort ri:'sɔ:rt مراجعه another ə'nʌðər دیگر   barter 'bɑ:rtər داد و ستد کالا compare kəm'peər مقایسه کردن   wash wɒʃ پاک کردن shop ʃɒp خریدن   direct də'rekt, مستقیم value vælju بها   shoemaker 'ʃu:,meıkər کفاش important ım'pɔ:rtənt مهم   want wɒnt حاجت purchase 'pɜ:rtʃəs خریداری   obtain əb'teın حاصل کردن aside ə'saıd جداگانه   dozen 'dʌzən دوازده عدد meantime 'mi:ntaım ضمائم   glasses 'glæsız عینک purchase 'pɜ:rtʃəs خرید   seek si:k جستجو کردن which wıtʃ کدام   pair peər جفت nominal 'nɒmənəl کم قیمت   must mʌst فرض account ə'kaʋnt حساب   each i:tʃ هریک spend spend خرج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

تلفظ و معنی تعدادی کلمه انگلیسی

صفحه 109 کلمه انگلیسی تلفظ معنی فارسی کلمه انگلیسی تلفظ معنی فارسی Measuring مِ شور اندازه گیری payment پی منت پرداخت - وجه Economy ا کونامی اقتصاد Simple سیم پل ساده Performance پر فورمنس عملکرد Shown شاوون نشان داده شده Concept کان سپت مفهوم Figure فی گیوور شکل - طرح Circular سیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 414 بازدید