تلفظ و معنی تعدادی کلمه انگلیسی

صفحه 109

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

Measuring

مِ شور

اندازه گیری

payment

پی منت

پرداخت - وجه

Economy

ا کونامی

اقتصاد

Simple

سیم پل

ساده

Performance

پر فورمنس

عملکرد

Shown

شاوون

نشان داده شده

Concept

کان سپت

مفهوم

Figure

فی گیوور

شکل - طرح

Circular

سیر کیولر

غیرمستقیم

Household

هاووس هولد

خانگی

Income

این کام

درامد

Assumed

ا    سو   مد

مفروض

Involves

این والوز

داخل کردن

Sell

سل

فروختن- معامله

Principles

پرین سیپلس

مرام

Their

دی ر

مال آنها

Exchange

ایکس پینج

مبادله

Entire

ان تاییر

همه

Seller

سه لِر

فروشنده

Current

کَ رنت

باقی - جریان

Receives

ری سیو

دریافتن- گرفتن

Period

پِ ری یِد

دوره - مدتی

Exactly

اکز اکتلی

کاملا

Consumer

کان سومر

مصرف کننده

Amount

آمونت

مقدار - میزان

products

پرا داکت

حاصلضرب- محصول

Buyer

بایر

خریدار

There

دِر

آنجا

Spend

اسپند

خرج کردن

On

آن

همواره

Flow

فلو

گردش - جریان

Other

آدر

دیگر

direction

دی رکشن

رهبری

taxes

تاکسیز

عوارض

 

 

صفحه 110

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

profit

پرافیت

سود- مزیت

Providing

پرو وایدینگ

درصورت

whatever

وات اِو اِ ر

هرچه

simultaneously

سای مال تی نی یس لی

با هم- ضمناً

factor

فکتر

عامل - ضریب

Reward

ری وورد

مزد

production

پرو داک شن

محصول - تولید

included

این کلو دید

مشمول

such

ساچ

چنین

transaction

ترنس اکشن

معامله- انجام

labor

لی بور

کار - زحمت

Expectations

اکس پک تی شن

انتظار

indicate

ایند کیت

نشان دادن

Would

وود

تمایل

might

مایت

توانایی

Incur

این کر

خرج-ضرر

Under

آن در

کمتر از

Risk

ریسک

خطر

Impression

ایم پرشن

تاثیر - اثر

Organization

اور گنه زیشن

تشکیلات-سازمان

Part

پارت

بخش

Activitiy

اک تی وی تی

کار-فعالیت

But

بات

فقط - بلکه

Consider

کن سی در

فرض کردن

indeed

این دید

براستی - محققاً

Doing

دوو اینگ

عمل

Cost

کاست

ارزش

Arrow

اَرو

سهم

Because

بی کاز

چونکه - علت

Go

قو

رفتن

Entrepreneurs

آن ترِ پرِ نور

موسس شرکت

Bottom

با تم

پایین

reward

ری وورد

مزد

Definition

دِ فِ نیشن

تعریف-تعیین

Answer

ان سر

جواب

Total

تو تل

کامل

Right

رایت

راست- محقق

therefore

در فور

بنابراین

Capital

کَ پیتل

سرمایه-تنخواه

which

ویچ

چه

Payment

پی منت

پرداخت

Resource

ری سورس

ابتکار

Supplier

سا پلیر

کارپرداز

Defined

دی فایند

مشخص-محدود

Annual

ان نی یو ال

سالیانه - یکساله

Also

آل سو

نیز

Final

فای نیل

نهایی

From

فرام

از

Top

تاپ

عالی

Value

وَ لو

قیمت

Equal

ای کو ال

برابر

Monetary

مانا تری

پولی

Essence

اس انس

خلاصه-عمده

Represents

ر پری زنت

بیان کردن

Receipts

رِ سی پت

دیافت-رسید

Opposite

آپ اِ سیت

معکوس - ضد

Become

بی کام

مناسب بودن

receipt

ر سیپت

قبض

 

صفحه 111

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

Product

پراداکت

محصول

lower

لو ور

پست تر

Market

مارکت

بازار

Flow

فلو

جریان

Take

تی ک

گرفتن

Represent

ر پری زنت

نشان دادن

transactions

ترنس اکشنز

معاملات

Note

نوت

ثبت کردن

loop

لوپ

حلقه

Consumer

کان سامر

مصرف کننده

upper

آپر

بالاتر

Many

مِ نی

متعدد

supplier

س پلیر

کارپرداز-تهیه کننده

demanded

دِ من دید

مطلوب

 

صفحه 112

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

کلمه انگلیسی

تلفظ

معنی فارسی

Land

لند

بر- زمین

ability

ابی لیتی

توانایی

Business

بیزنس

تجارت

even

ای ون

واریز کردن-زوج

Buyer

بای یر

خریدار

These

دیز

اینها

More

مور

زیادتر

Observe

اب زرو

ملاحظه کردن

While

وایل

تا وقتی که

Back

بک

بدهی عقب افتاده

Money

مانی

پول - سرمایه

Also

آل سو

نیز

service

سروس

خدمت - بنگاه

Again

ا گین

مجدداً

Counterclockwise

کانتر کلاک وایز

خلاف جهت ساعت

Endless

ان دلس

مکرر

twice

تو وایس

دوباره

Gross

قروس

جمع کل

Domestic

دام اس تیک

مستخدم- خانگی

Nation

نی شن

کشور

Within

وی سن

به اندازه

Good

قوود

خوب-مال منقول

Formal

فرمل

قراردادی

Define

دی فاین

تعریف کردن

Year

یی یر

سال

Rate

ری ت

نرخ

Suppose

سه پوز

فرض کردن

Week

ویک

هفته

Specify

اس پ سه فای

تعیین کردن

Implicit

ایم پلی سیت

التزامی

Just

جاست

تنها- عیناً

Thus

تاس

چنین - پس

Stock

استاک

موجودی

Measured

می شورد

شمرده

About

ا بوت

تقریباً

Savings

سیو اینق

پس انداز

Contrast

کنتراست

ضدییت

Point

پوینت

مرحله

Stress

اس ترس

اهمیت

example

ایگز امپل

نمونه-مثال

Entirely

ان تایر لی

سر به سر

Count

/ 0 نظر / 434 بازدید