نوروز بایرامینیز موبارک

قان آغلاما بولبول داهی گولزار هوسینده 

ایام خزان کئچدی گلستان یئنه گلدی 

*****یئنی یلینیز ی تبریک لیریم*****

 

آری آغاز دوست داشتن است 

گرچه پایان راه ناپیداست 

من به پایان نیندیشم 

که همین دوست داشتن زیباست 

**** سال نو مبارک ****

 

/ 0 نظر / 66 بازدید